Breaking News
Home / Phân tích thiết kế hệ thống (page 3)

Phân tích thiết kế hệ thống

Phân tích thiết kế hệ thống Quản Lí Quán NET

PHÂN 1 : KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẤU NGƯỜI DÙNG

1.1  GIỚI THIÊU:

Đây là chườn trinh quản lí quán NET cho một quán NET nhỏ ở tầm 20 máy .Chương trinh chỉ được cài đắt trên máy chủ .Phân mêm này giông như một cái bảng qua  đó ta co thể xử lí các thông tin liên quan đên quán NET .thanh toán tiền  máy .lưu thông tin về các sự cố của các máy của quán  NET ,đưa ra các thông tin tổng kêt về tình hình quán NET sau một khoảng thời gian nhất định : sau một tháng,một quý ,một năm.Qua

đo người chủ quán NET có thể đưa ra các bươc phát triển quán NET

1.2  .Yêu Cầu Chức Năng

+ chức năng quản lí máy : quản lí về thông tin cua máy ,thông tin về bảo trí sửa chữa,qua  đó chỉ ra được tình trạng của máy  khi chủ quán cần xem.

+ Chức năng quản lí kỉn tế : quản lí về các khoản thu  ,khoản chi .Đăc biệt là phân thu (phần tính tiền trong quán NET) đây là phân cốt lõi của phần mềm .Hiệu quả của  phần mềm phụ thuộc rất nhiều vào phần này .Vì thế qua khảo sát hiên trạng của quán NET ,khi một khác hàng vào quán ngoài nhu cầu sử dụng máy ra thi còn có các nhu cầu khác đi kèm như: hút thuốc,uống nước….Vì vậy tạo ra các khoản ngoại thu khác ngoài tiền máy .khí tính tiền thi tính cả tiền ngoại thu ,tiền máy.

+Chức năng thông kê tìm kiếm : đây là một phần quan trọng ,giúp chủ quán có thể đưa ra những nhận  xet về tình tràn phòng máy,phần này gồm các chức năng ,kế toán thu,kế toán chi ….

2

Download Quản Lí Quán NET

Phân tích thiết kế hệ thống quản lý kho

Lời mở đầu.. 4

Chương 1 : Khảo sát và đặt bài toán.. 6

1.Yêu cầu chung bài toán quản lý. 6

2.Yêu cầu cụ thể của bài toán. 6

2.1.Quản trị hệ thống. 6

2.2.Quản lý sản phẩm.. 6

2.3.Quản lý kho. 6

2.4.Quản lý khách hàng. 7

2.5.Báo cáo thống kê. 7

Chương 2 : Lựa chọn công nghệ và công cụ lập trình.. 8

1.Giới thiệu chung về hệ quản trị cơ sở dữ liệu và SQL Server 2000. 8

1.1. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là gì?. 8

1.2. Giới thiệu chung về SQL Server 2000. 8

1.2.1. Các thành phần của SQL Server 2000. 10

1.2.2. Các đối tượng cơ sở dữ liệu. 11

1.2.3. Giới thiệu một số đối tượng cơ sở dữ liệu SQL Server. 13

1.2.4. Kiểu dữ liệu – Data Type. 15

2. Giới thiệu về Visual Studio 2005. 15

2.1.Tổng quan về DOTNET.. 15

2.1.1.Lịch sử và tầm quan trọng của Visual Studio 2005. 15

2.1.2.Lý do sử dụng công nghệ này. 15

2.2.Môi trường DOTNET.. 15

2.3.Ngôn ngữ Visual Basic.NET.. 15

2.4.ADO.NET.. 16

2.4.1.Giới thiệu chung. 16

2.4.2.So sánh với phiên bản ADO.. 16

2.4.3.Kiến trúc ADO.NET.. 18

2.4.4. Sử dụng ADO.NET trong Visual Basic.NET.. 19

Chương 3 : Phân tích thiết kế hệ thống. 20

1.Phân tích các chức năng. 20

1.1.Quản trị hệ thống. 20

1.2.Quản lý sản phẩm.. 20

1.3.Quản lý kho. 21

1.4.Quản lý khách hàng. 21

1.5.Báo cáo thống kê. 21

2.Sơ đồ phân rã chức năng. 21

3.Sơ đồ luồng dữ liệu. 22

4.Thiết kế cơ sở dữ liệu. 22

Chương 4 : Cài đặt và chạy chương trình.. 23

1.Cài đặt 23

1.1.Môi trường chạy chương trình. 23

1.2.Thiết lập cơ sở dữ liệu. 23

1.2.1.Tạo cơ sở dữ liệu. 23

1.2.2.Restore Databases. 24

2.Một số giao diện chương trình. 24

2.1.Thiết lập cấu hình kết nối cơ sở dữ liệu. 25

2.2.Giao diện đăng nhập. 25

2.3.Giao diện chính chương trình. 26

2.3.1.Quản trị hệ thống. 26

2.3.2.Quản lý sản phẩm. 27

2.3.3.Quản lý kho. 28

2.3.4.Quản lý khách hàng. 29

2.3.5.Báo cáo thống kê. 30

Kết luận.. 30

Tài liệu tham khảo. 31

 

Download quản lý kho

Phân tích thiết kế quản lý cửa hàng bách hóa

                   Mục lục

Phần 1        Khảo sát hệ thống……………………………………………………… 2

          1.1  Mô tả………………………………………………………………………….. 2

          1.2  Vấn đề………………………………………………………………………… 3

          1.3  Phạm vi………………………………………………………………………. 3

          1.4  Các mẫu mô tả chứng từ………………………………………………. 3

Phần 2        Phân tích hệ thống…………………………………………………….. 7

          2.1 Yêu cầu chức năng……………………………………………………….. 7

          2.2 Phát hiện thực thể…………………………………………………………. 8

          2.3 Xây dựng mô hình thực thể ERD…………………………………. 11

          2.4 Mô tả chi tiết các quan hệ……………………………………………. 13

Phần 3        Thiết kế giao diện…………………………………………………….. 33

          3.1 Mô tả các menu chính của giao diện…………………………….. 33

          3.2 Mô tả các form…………………………………………………………… 35

Phần 4        Giải thuật xử lí ô……………………………………………………… 51

          4.1 Form quản lí nhà cung cấp………………………………………….. 51

          4.2 Form quản lí nhân viên……………………………………………….. 57

          4.3 Form quản lí mặt hàng……………………………………………….. 63

          4.4 Form quản lí phiếu nhập hàng…………………………………….. 68

          4.5 Form quản lí xuất hàng………………………………………………. 74

          4.6 Form quản lí báo cáo nhập-xuất tồn…………………………….. 78

          4.7 Form quản lí hóa đơn…………………………………………………. 83

          4.8 Form quản lí đơn đặt hàng………………………………………….. 89

          4.9 Form quản lí………………………………………………………………. 95

Phần 5        Tổng kết…………………………………………………………………. 97

          5.1 Đánh giá ưu khuyết điểm…………………………………………….. 97

                          5.2 Bảng phân công công việc…………………………………………… 98

 

Download quản lý cửa hàng bách hóa

Phân tích thiết kế hệ thống quản lý vé xe

MỤC LỤC

MỤC LỤC.. 1

Chương 1    ĐẶC TẢ.. 4

Chương 2    HỆ THỐNG CÁC  YÊU CẦU.. 5

2.1    DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU NGHIỆP VỤ.. 5

2.1.1   Danh sách các yêu cầu. 5

2.1.2   Danh sách các biểu mẫu và qui định. 5

2.2    DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU TIẾN HÓA.. 8

2.3    DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU HIỆU QUẢ.. 9

2.4    DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU TIỆN DỤNG.. 9

2.5    DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU TƯƠNG THÍCH.. 10

2.6    DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU  BẢO MẬT.. 10

2.7    DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU AN TOÀN.. 11

2.8    DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU  CÔNG NGHỆ.. 11

Chương 3    MÔ HÌNH HÓA.. 12

3.1    SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU NHẬN LỊCH CHUYẾN ĐI: 12

3.2    SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU BÁN VÉ: 13

3.3    SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU GHI NHẬN ĐẶT VÉ: 14

3.4    SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU TRA CỨU CHUYẾN ĐI: 15

3.5    SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU LẬP BÁO CÁO THÁNG: 16

3.5.1   SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU LẬP BÁO CÁO DOANH THU BÁN VÉ CÁC TUYẾN ĐI: 16

3.5.2   SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU LẬP BÁO CÁO DOANH THU NĂM: 17

3.6    SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU THAY ĐỔI QUY ĐỊNH: 18

3.6.1   SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU THAY ĐỔI QUY ĐỊNH 1: 18

3.6.2   SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU THAY ĐỔI QUY ĐỊNH 2: 19

3.6.3   SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU THAY ĐỔI QUY ĐỊNH 3: 20

chương 4 THIẾT KẾ DỮ LIỆU.. 21

4.1 Xét yêu cầu phần mềm “Nhận lịch Chuyến đi”. 21

4.1.1   Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn. 21

4.1.1.1   Biểu mẫu liên quan: BM1. 21

4.1.2   Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa. 22

4.2    Xét yêu cầu phần mềm “Bán vé”. 24

4.2.1   Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn. 24

4.2.2   Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa: 26

4.3    Xét yêu cầu phần mềm “Ghi nhận đặt vé”. 28

4.3.1   Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn. 28

4.3.2   Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa: 30

4.4    Xét yêu cầu phần mềm “Tra cứu Chuyến đi”. 33

4.4.1   Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn. 33

4.4.2   Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa:Xét yêu cầu phần mềm “Lập báo cáo tháng”. 36

4.5    Xét yêu cầu “Lập báo cáo doanh thu bán vé các Chuyến đi”. 36

4.5.1   Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn. 36

4.5.2   Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn. 39

4.6    Xét yêu cầu “Lập báo cáo doanh thu năm”. 39

4.6.1   Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn. 39

4.6.2   Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa: 42

CHƯƠNG 5   THIẾT KẾ GIAO DIỆN.. 43

5.1    Màn hình giao diện “Nhận lịch Chuyến đi”. 43

5.1.1  Màn hình với tính đúng đắn. 43

5.2    Màn hình giao diện “Bán vé Chuyến đi”. 44

5.2.1   Màn hình giao diện với tính đúng đắn. 44

5.2.2   Màn hình cuối cùng. 45

5.3    Màn hình giao diện “Ghi nhận đặt vé”. 45

5.3.1   Màn hình giao diện với tính đúng đắn. 45

5.3.2   Màn hình cuối cùng. 46

5.4    Màn hình giao diện “Tra cứu Chuyến đi”. 46

5.4.1   Màn hình giao diện với tính đúng đắn. 46

5.4.2   Màn hình cuối cùng. 47

5.5    Màn hình giao diện “Lập báo cáo tháng”. 47

5.5.1   Màn hình giao diện với tính đúng đắn. 47

5.5.2   Màn hình cuối cùng. 47

5.6    Màn hình giao diện “Lập báo cáo năm”. 48

5.6.1   Màn hình giao diện với tính đúng đắn. 48

5.6.2   Màn hình cuối cùng. 48

5.7    Màn hình giao diện “Thay đổi quy định 1”. 48

5.8    Màn hình giao diện “Thay đổi quy định 2”. 49

5.9    Màn hình giao diện “Thay đổi quy định 3”. 49

5.10  Màn hình giao diện “Quản Lý Chuyến đi”. 50

5.10.1   Màn hình giao diện với tính đúng đắn. 50

5.10.1.1   Thêm Chuyến đi 50

5.10.2   Màn hình cuối cùng. 51

5.11  Màn hình giao diện “Quản Lý Tuyến Đi”. 52

5.11.1   Màn hình giao diện với tính đúng đắn. 52

5.11.2   Màn hình cuối cùng. 53

5.12  Màn hình giao diện “Quản Lý Bến xe”. 53

5.12.1   Màn hình giao diện với tính đúng đắn. 53

5.12.2   Màn hình cuối cùng. 54

CHƯƠNG 6   THIẾT KẾ XỬ LÝ.. 55

6.1    Màn hình “Nhận lịch Chuyến đi”. 55

6.2    Màn hình “Bán vé Chuyến đi”. 56

6.3    Màn hình Đặt vé Chuyến đi 57

6.4    Màn hình “Tra cứu Chuyến đi”. 59

6.5    Màn hình “Báo cáo tháng”. 60

6.6    Màn hình “Báo cáo năm”. 60

6.7    Màn hình “Thay đổi quy định 1”. 61

6.8    Màn hình “Thay Đổi Quy Định 2”. 62

6.9    Màn hình “Thay Đổi Quy Định 3”. 62

6.10  Màn hình “Thêm Bến xe”. 63

6.11  Màn hình  “Thêm Tuyến Đi”. 63

6.12  Màn hình “Quản Lý Bến xe”. 64

6.13  Màn hình “Quản Lý Tuyến Đi”. 65

6.14  Màn hình “Quản Lý Chuyến đi”. 65

 

Download quản lý vé xe

Quản Lý Học Viên Trung Tâm Ngoại Ngữ

I . KHẢO SÁT  VÀ PHÂN TÍCH  ĐỀ TÀI

1.Khảo sát Đề tài

Trung tâm ngoại ngữ ABC có các lớp Anh văn tổng quát , Anh văn giao tiếp và TOEIC . Số lượng học viên đông , thường xuyên thay đổi ,vì vậy Trung tâm cần một hệ thống tin học quản lý học viên để đảm bảo hoạt động của Trung tâm diễn ra thông suốt , hợp lý và hiệu quả . Nghiệp vụ của Trung tâm như sau:

Mỗi năm trung tâm có 4 đợt khai giảng , cho tất cả các lớp , mỗi khóa kéo dài 3 tháng . Trong mỗi loại lớp : Anh văn căn bản , Anh văn giao tiếp , TOEIC được chia theo từng cấp : 1,2,3,4,5,6…(từ thấp đến cao) tùy theo trình độ của mỗi học viên . Học phí ở mỗi loại lớp , cấp lớp có thể khác nhau.

Mỗi lớp sẽ có thời khóa biểu nhất định

Trước mỗi đợt khai giảng khoảng 1 tháng bộ phận giáo vụ tổ chức ghi danh cho học viên

Khi đến đăng kí học , học viên chọn giờ học , ngày học , loại lớp mà mình muốn theo học (Anh văn căn bản , Anh văn giao tiếp , TOEIC) , giờ học . Học viên sẽ đóng học phí tương ứng với mức học phí thấp nhất của loại lớp đó. Nếu sau khi thi xếp lớp Học viên đươc xếp vào cấp lớp phù hợp ,cụ thể Học viên có thể phải đóng học phí bổ sung .Nhân viên Trung tâm ghi nhận thông tin học viên , thu tiền và in biên lai .Đối với Học viên cũ (tức là  đã từng học ở Trung tâm ở các khóa học trước) nếu đã đậu trong kì thi cuối khóa thì được đăng kí cấp lớp cao hơn nếu không đậu thì được đăng kí học lại ứng với loại lớp đã theo học . Học viên này chỉ chọn giờ  hoc mà không cần tham gia kì thi xếp lớp.

Nhân viên Trung tâm sẽ ghi nhận thông tin học viên , thu tiền và lập biên lai học phí đồng thời hẹn ngày giờ để học viên đến thi xếp lớp.

Trước mỗi khóa học , thường có 3 đợt thi xếp lớp.Sau khi có kết quả Giáo vụ sẽ tiến hành phân lớp. Với mỗi cấp lớp có thể có nhiều lớp để đảm bảo mỗi lớp chỉ có 25 – 30 học viên.

Giáo viên tự ấn định ngày giờ thi kết thúc khóa học sau đó gửi cho nhân viên Giáo vụ tổng hợp , xếp loại.Kết quả sẽ lưu trong hồ sơ của học viên.

 Xem bài demo

 

Download Quản Lý Học Viên Trung Tâm Ngoại Ngữ

Phân tích hệ thống quản lí thẻ sinh viên của thư viện

Phân tích hệ thống quản lí thẻ sinh viên của thư viện

I. Đặt vấn đề:

 

  1. 1.     Mô tả hiện trạng bài toán:

Bất cứ một sinh viên nào khi bước qua cánh cổng của nhà trường đều phải có thẻ sinh viên. Thẻ sinh viên có vai trò rất quan trọng đối với cả sinh viên và nhà trường . Nó như “chứng minh thư” của mỗi “công dân” trong nhà trường

Tại thư viện khi quản lý hồ sơ sinh viên vẫn sử dụng phương pháp thủ công là chủ yếu, khối lượng hồ sơ quản lý sinh viên là rất lớn

Việc cập nhật hồ sơ, tìm kiếm thông tin của một sinh viên nào đó là rất khó khăn, mất nhiều thời gian và không cho được thông tin chính xác nhất và mới nhất về sinh viên đó

Số giấy tờ bổ sung hàng năm trong hồ sơ của mỗi sinh viên cũng rất lớn

Các báo cáo tổng hợp tình hình sinh viên rất chậm so với thời gian quy định. Thêm nữa là các báo cáo này là không chính xác (thông tin này không phải là thông tin mới nhất) không đầy đủ và đã ảnh hưởng nhiều đến chất lượng báo cáo

Việc làm báo cáo thống kê theo yêu cầu mang tính điều tra thì càng gặp khó khăn hơn rất nhiều và thường không thoả mãn được yêu cầu đặt ra bởi thông tin thiếu chất lượng thời sự

Hầu như không thể theo dõi tình hình sinh viên của các lớp, các ngành, các khoa

 

Xem demo

Download phân tích hệ thống quản lí thẻ sinh viên của thư viện

Phân tích hệ thống quản lý bán hàng

Phân tích hệ thống quản lý bán hàng

Giới thiệu chung………………………………………………………………………………………..    1         

1. Giới thiệu hệ thống cửa hàng…………………………………………………………………..    2         

….. 1.1 Hệ thống hiện hành…………………………………………………………………………    2

1.2 Hệ thống tương lai…………………………………………………………………………..    2

2. Phân tích……………………………………………………………………………………………….    3         

2.1 Phát hiện thực thể …………………………………………………………………………..    5

2.2 Mô hình ERD………………………………………………………………………………….    6

2.3 Mô tả chi tiết thực thể……………………………………………………………………..    6

2.4 Chuyển mô hình ERD sang mô hình quan hệ……………………………………..    9

2.5 Phát hiện các ràng buộc…………………………………………………………………..    9

2.6Mô hình DFD…………………………………………………………………………………..    10

2.7Mô tả ô xử lý, kho dữ liệu…………………………………………………………………    16

2.8Mô hình FlowChart………………………………………………………………………….    23

3. Thiết kế giao diện…………………………………………………………………………………..    37

3.1 Chức năng Login…………………………………………………………………………….    37

3.2 Chức năng view………………………………………………………………………………    38

3.3 Chức năng edit……………………………………………………………………………….    39

3.4 Chức năng search……………………………………………………………………………    41

3.5 Tạo Report…………………………………………………………………………………….    42

3.6 Menu File……………………………………………………………………………………….    43

3.7 Menu Help……………………………………………………………………………………..    43

3.8 Chức năng Logout…………………………………………………………………………..    44

3.9 Đăng nhập với quyền user………………………………………………………………..    44

3.10 Ràng buộc trong form……………………………………………………………………    45

4. Ưu và khuyết điểm…………………………………………………………………………………    47

4.1 Ưu điểm…………………………………………………………………………………………    47

4.2 Khuyết điểm…………………………………………………………………………………..    47

5. Cấu hình và phần mềm làm đồ án…………………………………………………………….    48

5.1 Cấu hình………………………………………………………………………………………..    48

5.2 Phần mềm………………………………………………………………………………………    48

6. Phân công……………………………………………………………………………………………..    49

Lời cảm ơn………………………………………………………………………………………………..    50

 

Xem Demo

 

 

 

Download phân tích hệ thống quản lý bán hàng

Phân tích thiết kế hệ thông thông tin xây dựng chương trình quản lý nhân sự

Phân tích thiết kế hệ thông thông tin xây dựng chương trình quản lý nhân sự


I.    Mục tiêu của dự án :
Nâng cao hiệu suất quản lí nhân sự trong công ty mà không tốn nhiều công sức.

Cần giải quyết vấn đề : Giúp người quản lí cập nhật, tìm kiếm, thống kê thông tin một cách nhanh chóng và tiện lợi nhất

Cung cấp đầy đủ thông tin về quân số, thống kê, tra cứu thông tin, tính lương, thưởng phạt của nhân viên trong công ty một cách chính xác và nhanh chóng.

Yêu cầu đặt ra :

Quản lý hồ sơ nhân sự theo quy chế quản lý lao động.

Cho phép tìm kiếm, truy vấn và báo cáo một cách nhanh chóng tại mọi thời điểm.

Tính bảo mật: Hệ thống truy cập theo mật khẩu.

Tính tiện dụng : Giao diện đẹp mắt, thao tác đơn giản, dễ sử dụng.

Tính chính xác: Thống kê số liệu một cách chính xác theo yêu cầu.

Hiệu quả: Giảm thiểu thời gian và công sức quản lý tra cứu hồ sơ, hỗ trợ cấp lãnh đạo ra quyết định.

Xem demo

Download full quản lý nhân sự

Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống full

Chương 1.   TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HTTT

1.1 Tổng quan về hệ thống thông tin                                                                   5

1.1.1 Đặt vấn đề                                                                                         5

1.1.2 Hệ thống – Hệ thống thông tin                                                           6

1.2 Các hệ thống thông tin thông dụng                                                       6

1.2.1 Hệ xử lý dữ liệu (DPS-Data Processing System)                                6

1.2.2 Hệ thông tin quản lý (MIS-Management Information System)            7

1.2.3 Hệ hỗ trợ quyết định (DSS- Decision Support System)                       7

1.2.4 Hệ chuyên gia (ES-Expert System)                                                      8

1.3 Các thành phần của một hệ thống thông tin quản lý                                      8

1.4 Các tính năng của một HTTT                                                               10

1.5 Mục đích, yêu cầu phương pháp phân tích thiết kế HTTT                             11

1.5.1 Mục đích                                                                                            11

1.5.2 Yêu cầu                                                                                             11

1.6 Xây dựng thành công một hệ thống thông tin                                                11

1.6.1 Khái niệm về một dự án công nghệ thông tin thành công                            11

1.6.2 Quản lý và phát triển một dự án công nghệ thông tin                       12

1.6.2.1 Khởi tạo dự án                                                                                12

1.6.2.2 Lập kế hoạch dự án                                                                        13

1.6.2.3 Thực hiện dự án                                                                                       13

1.6.2.4 Kết thúc dự án                                                                                14

1.7 Giới thiệu một vài phương pháp phân tích thiết kế                                        15

1.7.1 Phương pháp phân tích thiết kế có cấu trúc                                                15

1.7.2 Phương pháp phân tích thiết kế Merise                                             16

1.7.4 Phương pháp phân tích GLACSI                                                      19

1.8 Những sai lầm có thể xảy ra khi phân tích thiết kế HTTT                             20

1.9 Các giai đoạn xây dựng một hệ thống thông tin tin học hóa                          20

1.9.1 Lập kế hoạch                                                                                     21

1.9.2 Phân tích                                                                                           22

1.9.2.1 Phân tích hiện trạng                                                                        22

1.9.2.2 Phân tích khả thi và lập hồ sơ nhiệm vụ                                        23

1.9.2.3. Xây dựng mô hình hệ thống chức năng                                         23

1.9.3 Thiết kế                                                                                             24

1.9.4 Giai đoạn thực hiện                                                                           24

1.9.5 Chuyển giao hệ thống                                                                        25

1.9.6 Bảo trì                                                                                               26

1.10 Các mức bất biến của một hệ thống thông tin                                              26

1.10.1 Mức quan niệm                                                                                26

1.10.2 Mức tổ chức                                                                                     27

1.10.3 Mức vật lý (tác nghiệp)                                                                             27

Chương 2.       NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG CỦA HTTT

2.1 Một số vấn đề chung khi nghiên cứu hệ thống                                               29

2.2 Yêu cầu đặt ra đối với hệ thống thông tin tin học hóa                                   30

2.2 Quy mô tin học hóa                                                                                        31

2.3 Vai trò của những người tham gia phát triển hệ thống thông tin                    32

2.3.1 Người quản lý hệ thống thông tin                                                      32

2.3.2 Người phân tích hệ thống                                                                            32

2.3.3 Người lập trình                                                                                  33

2.3.4 Người sử dụng đầu cuối                                                                     33

2.3.5 Kỹ thuật viên                                                                                     34

2.3.6 Chủ đầu tư                                                                                         34

2.4 Nghiên cứu hiện trạng                                                                           34

2.4.1 Mục đích                                                                                            34

2.4.2 Nội dung nghiên cứu và đánh giá hiện trạng                                               35

2.4.3 Các kỹ thuật thu thập thông tin                                                                  35

2.4.3.1 Các khái niệm và thuật ngữ sử dụng trong khảo sát hiện trạng                35

2.4.3.2 Các phương pháp nghiên cứu hiện trạng                                        37

2.5 Các công việc sau khảo sát hiện trạng                                                            41

2.5.1 Xử lý sơ bộ kết quả khảo sát                                                             41

2.5.2 Tổng hợp kết quả khảo sát                                                                42

2.5.2.1 Tổng hợp các xử lý                                                                         42

2.5.2.2 Tổng hợp các dữ liệu                                                                      43

2.5.3 Hợp thức hoá kết quả khảo sát                                                                   44

2.6 Giới thiệu nghiên cứu hiện trạng của một số HTTT                                       45

2.6.1 Hệ thống thông tin “Quản lý kho hàng”                                            45

2.6.2 Hệ thống thông tin  ” Quản lý công chức”                                         49

2.5.3 Hệ thống thông tin  “Quản lý đào tạo”                                                        50

2.7 Phân tích hệ thống về chức năng                                                                    51

2.7.1 Các mức độ diễn tả chức năng                                                           52

2.7.2 Biểu đồ chức năng  nghiệp vụ BFD                                                   53

2.8.1 Sơ đồ ngữ cảnh                                                                                  55

2.8.2 Biểu đồ luồng dữ liệu DFD                                                                56

2.8.3 Kỹ thuật phân mức                                                                                     60

Chương 3. MÔ HÌNH QUAN NIỆM CỦA HTTT

3.1 Giới thiệu về mô hình quan niệm                                                                   64

3.2 Mô hình thực thể-mối quan hệ (mô hình ER)                                                 64

3.2.1 ý nghĩa của mô hình                                                                          64

3.2.2 Các thành phần của mô hình ER                                                       64

3.2.1 Thực thể và tập thực thể                                                                             65

3.2.2 Thuộc tính                                                                                         66

3.3 Mối quan hệ giữa các tập thực thể                                                                  67

3.3.1 Mối quan hệ                                                                                                67

3.3.2 Bản số                                                                                               70

3.3.3 Bản số trực tiếp giữa các mối quan hệ                                                         71

3.3.4. Tách một mối quan hệ đa nguyên thành các mối quan hệ nhị nguyên       72

3.3.5. Ràng buộc phụ thuộc hàm trên mối quan hệ đa nguyên                            75

3.4 Một vài nhận xét để rà soát lại mô hình ER                                         78

3.4.1 Đối tượng nào có thể làm tập thực thể?                                                      78

3.4.2 Yếu tố thông tin gì có thể làm thuộc tính cho một tập thực thể?                 79

3.4.3 Loại bỏ các thuộc tính vô nghĩa                                                                  79

3.4.4 Tính độc lập của các thuộc tính                                                                  79

3.4.5 Xác định thuộc tính khóa                                                                            79

3.4.6 Tách thuộc tính có dung lượng lớn                                                    80

3.4.7 Xử lý một thuộc tính lặp nằm trong một tập thực thể                       80

3.4.8 Xử lý một nhóm thuộc tính lặp nằm trong cùng một tập thực thể              81

3.4.8 Xử lý các thuộc tính phức hợp                                                          81

3.4.9 Các tập thực thể có mối quan hệ ISA                                                          81

3.5  Mô hình quan niệm về dữ liệu                                                              82

3.6 Mô hình quan niệm xử lý                                                                     85

3.6.1 Mục đích                                                                                            85

3.6.2 Một số thuật ngữ và khái niệm                                                                   85

Chương 4.  MÔ HÌNH TỔ CHỨC CỦA HTTT                                              94

4.1 Khái niệm                                                                                             94

4.2 Mô hình dữ liệu quan hệ                                                                       94

4.2.1 Các định nghĩa cơ bản                                                                       94

4.2 Mô hình tổ chức dữ liệu                                                                        96

4.2.1 Khái niệm                                                                                          96

4.2.2 Quy tắc chuyển đổi                                                                            97

4.2.3. Thuật toán chuyển đổi mô hình ER thành các quan hệ                  105

4.2.3 Mô hình tổ chức dữ liệu                                                                  111

4.3 Chuẩn hoá và kiểm tra lại mô hình ER                                              114

4.3.1 Mục đích của chuẩn hóa                                                                  114

4.3.2  Định nghĩa các dạng chuẩn                                                            115

4.3.3 Chuẩn hoá các lược đồ quan hệ                                                       116

4.3.4 Một số ví dụ về chuẩn hoá                                                              118

4.4 Ràng buộc toàn vẹn                                                                           129

4.5 Mô hình tổ chức về xử lý                                                                   131

4.5.1 Mục đích                                                                                         131

4.5.2 Các khái niệm                                                                                 131

4.4.2 Bảng công việc                                                                                132

4.4.4 Mô hình tổ chức về xử lý                                                                133

Chương 5.      MỨC VẬT LÝ CỦA HTTT                                       138

5.1 Mô hình vật lý về dữ liệu                                                                   138

5.1.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý                                                            138

5.1.2 Thiết kế các trường                                                                          139

5.1.2 Thiết kế các file                                                                               140

5.1.3 Các hệ quản lý file                                                                           140

5.1.4 Các cấu trúc dữ liệu và phương thức truy nhập                              141

5.1.6 Xác định quy mô file và không gian lưu trữ cần thiết                      142

5.2 Mô hình vật lý về xử lý                                                                      145

5.2.1 Mục đích                                                                                         145

5.2.2 Mô đun xử lý                                                                                  145

5.2.3 Phân rã mô đun                                                                               146

5.2.4 Sơ đồ tổng thể phân rã chức năng                                                   147

5.2.5 Mô tả các mô đun

 

Xem demo

 Download Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống full

Bài tập lớn phân tích thiết kế hệ thống quản lý thư viện

 


LỜI NÓI ĐẦU

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của xã hội và nền kinh tế thị trường thì công việc quản lý ngày càng khó khăn và phức tạp. Công việc quản lý ngày càng đóng góp một vai trò quan trọng trong các cơ quan, công ty, xí nghiệp .Việc áp dụng các thành tựu của khoa học kỹ thuật nói chung và thành tựu của công nghệ thông tin nói riêng vào công tác quản lý đã không ngừng phát triển. Công tác quản lý ngày càng được nhiều các cơ quan và đơn vị quan tâm. Nhưng quản lý thế nào và quản lý làm sao cho đạt được hiệu quả cao nhất như: nhanh, bảo mật, thân thiện? Tất cả những yếu tố trên chúng ta đều có thể nhờ đến những thành tựu của ngành công nghệ thông tin, đó là những phần mềm trợ giúp  quản lý thay cho những tệp hồ sơ dày cộm, thay cho những ngăn tủ đựng hồ sơ chiếm nhiều diện tích và có thể ta phải mất rất nhiều thời gian để lục lọi, tìm kiếm những thông tin hay những dữ liệu quan trọng. Tất cả những điều bất tiện ở trên đều có thể được tích hợp trong phần mềm – một sản phẩm của ngành tin học.

Tuy nhiên hiện nay, việc vận dụng ngay các phần mềm chuyên dụng còn là một vấn đề gặp không ít khó khăn. Các hệ thống tin học hoá chưa đáp ứng được yêu cầu  của các nhà quản lý. Để đáp ứng được yêu cầu cấp thiết đó thì đòi hỏi phải có một đội ngũ cán bộ chuyên môn có đủ trình độ để phân tích hệ thống quản lý một cách đầy đủ chi tiết mà không bị thiếu sót hay thừa thông tin. Từ đó thiết kế hệ thống thành những chương trình thuận tiện trong quá trình làm việc như : tìm kiếm, nhập liệu, thống kê  …

Ở bất cứ thời kỳ lịch sử nào, “Thư viện” đều được coi là kho trí tuệ của loài người. Nhu cầu sử dụng thư viện rất rộng rãi. Có lẽ, không có một lĩnh vực hoạt động nào trong xã hội lại không cần đến thư viện.

Quy mô của thư viện gắn liền với sự phát triển của loài người, cùng với sự phát triển xã hội và phân ngành sản xuất. Thư viện ngày càng đa dạng về nội dung và lớn về số lượng. Ngày nay, nhiều thư viện đã có số lượng hàng vạn cuốn sách, hàng trăm số báo, tạp chí và có số lượng lớn độc giả đến thư viện mượn – trả sách mỗi ngày. Điều đó tạo nên sự phức tạp về mặt quản lý và tra tìm sách. Điều phức tạp hơn là xử lý thông tin trong việc quản lý sách để người sử dụng tìm được sách cần thiết phục vụ cho các vấn đề cần nghiên cứu. Chính vì vậy việc tin học hoá hệ thống thư viện để cho hệ thống hoạt động có hiệu quả hơn là một nhu cầu cần thiết hiện nay.

Với đề tài Quản lý thư viện chúng ta sẽ thấy được tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý, nghiên cứu và tìm kiếm thông tin thư viện.

———————-

Đây là lần đầu tiên nhóm chúng em thiết kế một hệ thống thực tế, với sự hiểu biết và kinh nghiệm chưa nhiều nên chắc chắn không tránh khỏi những sai sót và điểm chưa hợp lý. Chúng em mong thầy bổ sung góp ý để hệ thống được hoàn chỉnh hơn.

Xin chân thành cảm ơn thầy Lê Văn Tấn đã tận tình giúp đỡ để chúng em hoàn thiện đề tài này!

 

Download quản lý thư viện