Breaking News
Home / Tổng hợp các bài tập lớn (page 5)

Tổng hợp các bài tập lớn

Phân tích bộ VXL công nghệ MMX của INTEL

PHÂN TÍCH BỘ VXL CÔNG NGHỆ MMX CỦA INTEL

Mục lục

 

Chương 1:Tổng quan về bộ VXL của Intel……………………………………………… 3

1.1. Giới thiệu về VXL……………………………………………………………….. 3

1.2.Chức năng chính…………………………………………………………………… 3

1.3.Cấu trúc của bộ VXL…………………………………………………………….. 4

1.4.Nguyên lý hoạt động của bộ VXL…………………………………………… 8

1.5.Lập trình cho một VXL…………………………………………………………. 12

 

Chương 2: Công nghệ MMX của Intel……………………………………………………. 15

2.1.Giới thiệu về công nghệ MMX của Intel…………………………………… 15

2.2.Môi trường MMX lập trình……………………………………………………. 16

2.3.Tập lệnh MMX…………………………………………………………………….. 17

2.3.1. Giới thiệu…………………………………………………………………… 17

2.3.2. Bộ chỉ dẫn…………………………………………………………………. 19

2.3.3. Điểm chuẩn……………………………………………………………….. 21

2.4.Hiệu suất khi dùng công nghệ MMX……………………………………….. 25

2.5.Đa phương tiện mở rộng đệ trình…………………………………………….. 27

 

Chương 3: Bộ VXL sử dụng công nghệ MMX của Intel……………………………. 31

3.1.Khái quát về tập đoàn Intel……………………………………………………. 31

3.2.Intel bộ vi xử lý 11 với công nghệ MMX ™……………………………… 34

3.2.1. Desktop Pentium ® Processor with MMX 233 MHz……….. 34

3.2.2. Intel Pentium MMX 166………………………………………………. 36

3.3.Intel Pentium với công nghệ MMX OverDrive………………………….. 42

3.4.Các bộ vi xử lý Pentium ® với công nghệ MMX TM…………………. 47

 

Tài liệu tham khảo……………………………………………………………………………… 51

 

Xem demo

Dowload Phân tích bộ VXL công nghệ MMX của INTEL

Phân tích kiến trúc và nguyên lý làm việc của pentium 4 dual core

Phân tích kiến trúc và nguyên lý làm việc của pentium 4 dual core – Bài tập lớn nguyên lý hệ điều hành

Mục Lục………………………………………………………………………………………… 1

Chương 1  khái quát lịch sử………………………………………………………. 3

1.1  Bộ vi xử lý intel MMX sản xuất 1996…………………………………………… 3

1.1.1 BXL Pentium II……………………………………………………………………. 3

1.1.2 BXL pentium III…………………………………………………………………… 3

1.1.3 BXL Pentium IV…………………………………………………………………… 4

1.1.3.1 CPU Pentium 4 Extreme Edition…………………………………………. 6

1.1.3.2 CPU Pentium Prescott 2M………………………………………………… 7

Chương 2 Kiến trúc của Pentium 4 dual core………………………….. 8

2.1 Khái quát về pentium 4……………………………………………………………….. 8

vi kiến trúc………………………………………………………………………………….. 10

Pentium 4, tốc độ 2,4 GHz…………………………………………………………. 11

Chương 3:…………………………………………………………………………………… 12

Nguyên lí làm việc của pentium 4 dual core………………………….. 12

3.1 Tìm hiểu cách làm việc(phần 1)…………………………………………………… 12

3.1.1 Clock……………………………………………………………………………….. 14

3.1.2 External Clock…………………………………………………………………. 16

3.2 Tìm hiểu về cách làm việc (Phần 2)……………………………………………… 18

3.2.1 Sơ đồ khối của một CPU…………………………………………………….. 18

3.2.2 Memory Cache…………………………………………………………………. 19

3.2.2.1 Memory cache controller làm việc như thế nào………………….. 20

3.2.2.2 Rẽ nhánh…………………………………………………………………….. 21

3.3 Tìm hiểu về cách làm việc (Phần cuối)…………………………………………. 23

3.3.1 Việc xử lý chỉ lệnh…………………………………………………………….. 23

3.3.2 Thực thi không tuân theo thứ tự (OOO)………………………………. 25

3.3.3 Thực thi có suy đoán…………………………………………………………. 27

KẾT LUẬN……………………………………………………………………………………… 28

Tài Liệu Tham Khảo…………………………………………………………………….. 29

Xem demo

 

Download tài liệu pentium 4 dual core

XD phần mềm Quản lý hệ thống bán hàng trong siêu thị bán lẻ

XD phần mềm Quản lý hệ thống bán hàng trong siêu thị bán lẻ

Mục Lục

LỜI NÓI ĐẦU.. 5

PHẦN 1 : BÀI TẬP BẮT BUỘC…………………………………………………………….6

Bài 2: Các đối tượng trong cơ sở dữ liệu……………………………………………………..6

Bài 3: Các ràng buộc toàn vẹn dữ liệu………………………………………………………14

Bài 4: Lập trình với cơ sở dữ liệu……………………………………………………………18

Bài 5: Thủ tục nội tại………………………………………………………………………..23

Bài 6: Hàm do người dùng định nghĩa………………………………………………………27

Bài 7: Trigger………………………………………………………………………………..29

PHẦN 2 : XÂY DỰNG PHẦN MỀM  LÝ BÁN HÀNG TRONG SIÊU THỊ BÁN LẺ. 34

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG.. 34

I.   Lý do chọn đề tài: 34

II.  Mô tả bài toán: 34

1.  Chức năng: …34

2.  Người dùng: …34

3.  Phát biểu bài toán: …34

4.  Chức năng quản lý: …35

III.  Mục tiêu hệ thống: 39

IV.  Ràng buộc hệ thống: 39

1.  Ràng buộc quản lý hệ thống của người dùng: ..39

2.  Ràng buộc nhân lực và thời gian: .39

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH YÊU CẦU VÀ HƯỚNG ĐI. 40

I.  Chức năng chính của hệ thống: 40

II. Yêu cầu phi chức năng: 40

III. Yêu cầu bảo mật: 40

IV. Yêu cầu cụ thể hệ thống: 40

1.  Yêu cầu quản lý: .39

2.  Yêu cầu lập báo cáo: .40

3.  Yêu cầu thống kê: .40

4.  Yêu cầu tra cứu: .40

V.  Môi trường thực hiện: 40

VI. Các biểu mẫu: 41

CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG.. 43

I.   Các tác nhân (Các Actor tác động vào hệ thống). 43

II.  Mô tả thiết kế các quy trình nghiệp vụ: 44

III. Mô tả chi tiết các lớp đối tượng: 45

CHƯƠNG IV: CÁC CÂU LỆNH TRUY XUẤT DỮ LIỆU.. 47

I.Code quản lý siêu thị bán lẻ………………………………………………………………..47

II.Xây dựng các view………………………………………………………………………..51

1.Doanh thu……………………………………………………………………………..51

2.Nhập hàng…………………………………………………………………………….52

3.Tồn kho……………………………………………………………………………….52

III.Mô tả các Stored Procedures…………………………………………………………….53

1.Kiểm  tra đăng nhập…………………………………………………………………..53

2. Xóa mặt hàng…………………………………………………………………………53

3. Xóa đặt hàng…………………………………………………………………………53

4. Thêm và bổ sung Mặt Hàng………………………………………………………….54

5. Thêm và sửa Nhà Cung Cấp…………………………………………………………54

6.Thêm và sửa Đặt Hàng……………………………………………………………….55

7. Thêm và sửa Nhân Viên……………………………………………………………..56

8.Thêm và sửa Khách Hàng…………………………………………………………….56

9.Liệt kê Nhân Viên…………………………………………………………………….57

10.Liệt kê Mặt Hàng……………………………………………………………………57

11.Liệt kê Đặt Hàng…………………………………………………………………….57

12.Liệt kê Khách Hàng…………………………………………………………………57

13.Liệt kê Nhà Cung Cấp……………………………………………………………….57

IV.Tạo các hàm Function……………………………………………………………………58

1.Tạo function khách hàng thân thiện…………………………………………………..58

2.Tạo hàm function lọc danh sách khách hàng…………………………………………58

3. Tạo hàm function lọc danh sách mặt hàng……………………………………………59

4.Taọ hàm function khuyến mại mặt hàng………………………………………………59

KẾT LUẬN.. 60

Download XD phần mềm Quản lý hệ thống bán hàng trong siêu thị bán lẻ

Download database sql XD phần mềm Quản lý hệ thống bán hàng trong siêu thị bán lẻ

 

Phân tích nguyên lý làm việc của bộ nhớ RAM chuẩn DDRAM

Mục lục

Chương 1. Giới thiệu chung về DDRAM………………………………………………………………………………….. 1

1.1. Lịch sử phát triển của DDRAM  ………………………………………………………………………………………. 1

1.2. Giới thiệu các loại DDRAM…………………………………………………………………………………………….. 2

1.2.1  Các loại DDRAM hiện nay…………………………………………………………..2

1.2.2 Nhận biết các loại DDRAM ……………………………………………………………………………. 4

 

  Chương 2. Nguyên lý làm việc của RAM chuẩn DDRAM………………………………………………..16

2.1. Sự dụng tính toàn vẹn tín hiệu……………………………………………………..………………16

2.2.Tính toán điện cho DDR nhớ ……………………………………………………………………………21

2.3.Thiết kế cho 1G nhớ…………………………………………………………………………………………………….. 48

2.4.Chức năng chung DDR SDRAM…………………………………………………………………………….. 50

2.5 Trình tự khởi tạo của DDR_SDRAM…………………………………………………………………………….. 70

 

 

Tài liệu tham khảo……………………………………………………………………………………………………………………… 86

 

Danh mục bảng

Bảng 1.2.1: Tốc độ của DDR,DDR2,DDR3 ……………………………………………………………………………………  6

Bảng 1.2.2: Điện áp của DDR,DDR2,DDR3………………………………………………………………………………….. 6

Bảng 1.2. 3: Bảng tổng hợp giá trị CL phổ biến nhất……………………………………………………………………….. 8

Bảng 1.2.4: Xung nhịp của DDR …………………………………………………………………………………………………..  9

Bảng 2.2.1: Các thành phần  DDR SDRAM ………………………………………………………………………………….. 33

Bảng 2.2.2: tACT giá trị cho DDR333 so với đọc / viết băng thông và tỷ lệ trùng hợp ……………………34

Bảng 2.2.3: Địa chỉ và Command nhóm định hướng nội quy…………………………………………………………….. 41

Bảng 2.2.4: Địa chỉ và Command Nhóm Routing Rules……………………………………………………………………. 44

Bảng 2.2.5: Dữ liệu Phân nhóm dữ liệu Strobe………………………………………………………………………………… 45

Bảng 2.3.1: Làm mới Các thông số DDR266 thiết bị……………………………………………………………………….. 48

Bảng 2.4.1: Thông số SDR DDR nhanh tham khảo………………………………………………………………………….. 51

 

Danh mục hình

Hình 1.1.1: DDRam sử dụng trong các máy Pentium 4…………………………………………………………………….. 1

Hình  1.1.2:  Khe cắm SDRam trên Mainboard được chia làm 2 múi………………………………………………….. 1

Hình  1.2.1: Hình ảnh về DDR SDRAM ……………………………………………………………………………………….. 2

Hình 1.2.2: Hình ảnh về DDR2 SDRAM……………………………………………………………………………………….. 2

Hình 1.2.3:Hình ảnh về DDR3 SDRAM………………………………………………………………………………………… 3

Hình 1.2.4: DDR4 module bộ nhớ đầu tiên được sản xuất bởi Samsung…………………………………………….. 3

Hình 1.2.5: Tín hiệu xung nhịp và mode DDR…………………………………………………………………………………. 4

Hình 1.2.6: Latency……………………………………………………………………………………………………………………… 7

Hình 1.2.7: Prefetch – Lấy trước dữ liệu………………………………………………………………………………………… 10

Hình 1.2.8: Prefetch dạng n-bit……………………………………………………………………………………………………… 11
Hình 1.2.9: So sánh giữa điểm kết trên bo mạch chủ và ODT……………………………………………………………. 12
Hình 1.2.10: Khác biệt về điểm tiếp xúc giữa DDR và DDR2…………………………………………………………… 13

Hình 1.2.11: Khác biệt về tiếp xúc góc giữa DDR2 và DDR3…………………………………………………………… 14

Hình 1.2.12: Chip DDR gần như lúc nào cũng đóng gói kiểu TSOP…………………………………………………… 15

Hình 1.2.13: DDR2 và DDR3 đóng gói kiểu BGA………………………………………………………………………….. 15

Hình 2.1.1: Tín hiệu toàn vẹn điển hình Shot từ Oscilloscope……………………………………………………………. 18

Hình 2.1.2: Khảo sát các gói FBGA……………………………………………………………………………………………….. 20

Hình 2.1.3: Ví dụ DIMM toàn vẹn tín hiệu……………………………………………………………………………………… 20

Hình 2.2.1: 256Mb DDR SDRAM………………………………………………………………………………………………… 22

Hình 2.2.2: Ảnh hưởng của CKE…………………………………………………………………………………………………… 23

Hình 2.2.3: IDD0 hiện tại……………………………………………………………………………………………………………… 24

Hình 2.2.4: ACT-ACT hiện tại với tRC = 12 tCK…………………………………………………………………………….. 25

Hình 2.2.5: ACT-AC T Tách 4 CK………………………………………………………………………………………………… 26

Hình 2.2.6: Chu kì viết…………………………………………………………………………………………………………………. 27

Hình 2.2.7: Đọc hồ sơ hiện tại……………………………………………………………………………………………………….. 29

Hình 2.2.8: Chấm dứt DQ hệ thống tiêu biểu………………………………………………………………………………….. 30

Hình 2.2.9: Đọc Current với I / O điện……………………………………………………………………………………………. 31

Hình 2.2.10: Điện năng tiêu thụ cho mỗi thiết bị……………………………………………………………………………… 36

Hình  2.2.11: Công suất tiêu thụ Break ra……………………………………………………………………………………….. 36

Hình 2.2.12: DIMM Unbuffered DDR333 MHz Topology 1T địa chỉ và Bus lệnh………………………………. 37

Hình 2.2.13:DIMM Unbuffered DDR333 MHz Topology 2T địa chỉ và Bus lệnh……………………………….. 38

Hình 2.2.14: DDR Địa chỉ và tín hiệu chỉ huy  Routing Topology……………………………………………………… 40

Hình 2.2.15: Địa chỉ không đền bù dòng…………………………………………………………………………………………. 42

Hình 2.2.16: Địa chỉ bù dòng………………………………………………………………………………………………………… 43

Hình 2.2.17: DDR Địa chỉ và tín hiệu chỉ huy Tập đoàn Routing Topology………………………………………… 44

Hình 2.2.18: DDR dữ liệu Byte Lane Routing Topology………………………………………………………………….. 46

Hình 2.2.19: Bộ nhớ Viết và thời điểm ADDR / CMD…………………………………………………………………….. 46

Hình 2.2.20: DRAM đọc dữ liệu hợp lệ………………………………………………………………………………………….. 47

Hình 2.3.1: Key SPD Bytes và Ví dụ cho Module Sử dụng 128 Meg x 4DDRSDRAM………………………. 49

Hình 2.4.1:Chức năng chặn Diagram2 Meg x 4 Memory Array với SDR và DDR……………………………….. 52

Hình 2.4.2:  Sơ đồ khối của 2n-Prefetch READ………………………………………………………………………………. 54

Hình 2.4.3:  Sơ đồ khối của Prefetch  2n-Viết…………………………………………………………………………………. 55

Hình 2.4.4: Ví dụ về lệnh DDR Bus cho một chu trình VIẾT……………………………………………………………. 56

Hình 2.4.5: Thời gian tối thiểu dữ liệu Khe cắm 2n-Prefetch READ………………………………………………….. 57

Hình 2.4.6: Thời gian tối thiểu dữ liệu khe cắm VIẾT 2n-Prefetch…………………………………………………….. 59

Hình 2.4.7: Slots lệnh liên quan để đọc dữ liệu………………………………………………………………………………… 63

Hình 2.4.8: DQS Pattern ĐỌC………………………………………………………………………………………………………. 64

Hình 2.4.9: DQS Pattern cho viết  và Postamble……………………………………………………………………………… 65

Hình 2.4.10: LVCMOS tiêu biểu nhận……………………………………………………………………………………………. 66

Hình 2.4.11: Điển hình SSTL_2 nhận…………………………………………………………………………………………….. 67

Hình 2.4.12:  SSTL_2 giao diện và trình độ đầu vào………………………………………………………………………… 68

Hình 2.4.13:  SSTL_2 Đồng hồ……………………………………………………………………………………………………… 69

Hình 2.5.1: Sơ đồ khởi lưu lượng…………………………………………………………………………………………………….. 72

Hình 2.5.2: Gia hạn đăng ký chế độ………………………………………………………………………………………………… 74

Hình 2.5.3: Trình tự khởi tạo dạng song…………………………………………………………………………………………… 75

Hình 2.5.4: Nguồn đồng bộ Bus……………………………………………………………………………………………………… 76

Hình 2.5.5: Đặc trưng điểm điểm vi mạch………………………………………………………………………………………… 77

Hình 2.5.6: Chuyển đổi các điều kiện khi mô phỏng nhiễu xuyên âm………………………………………………….. 79

Hình 2.5.7: Ghép vi mạch……………………………………………………………………………………………………………… 80

Hình 2.5.8: CIN không phù hợp……………………………………………………………………………………………………… 81

Hình 2.5.9: Đối xứng lệch từ CIN không phù hợp……………………………………………………………………………… 82

Hình 2.5.10: Chia nhỏ đường dẫn trở lại…………………………………………………………………………………………… 83

 

Download nguyên lý làm việc của bộ nhớ RAM chuẩn DDRAM

Bài tập lớn phương pháp luận sáng tạo

 Bài tập lớn phương pháp luận sáng tạo

 

Câu 1: Dùng phương pháp Đối tượng tiêu điểm đề ra ý tưởng sáng tạo về

một sản phẩm nào đó…………………………………………………………………………………………………………. 1

 

Câu 2:a.Giải bài toán Teachcombank bằng chương trình ARIZ……………………………………… 5

 b.Bài toán thực tế tương tự……………………………………………………………………………………… 7

 

 Câu 3. Cảm nhận của các thành viên khi đọc cuốn sách “Bài học từ người quét rác”…….. 9

 

Câu 4.Hình ảnh và video minh họa thủ thuật số 9……………………………………………………………… 14

 

Kết Luận……………………………………………………………………………………………………………………………… 19

Danh mục tài liệu………………………………………………………………………………………………………………… 20

 

Download Bài tập lớn phương pháp luận sáng tạo

Download slide phương pháp luận sáng tạo

Bài tập lớn : Tìm hiều hệ thống tập tin trong HDH Windowns

Tìm hiều hệ thống tập tin trong HDH Windowns

Mục lục

Chương I: Tìm hiểu hệ thống file………………………………………………………………………….. 1

1.Hệ thống tập tin là gì?………………………………………………………………………………………. 1

2.Các loại file System trong Windows…………………………………………………………………. 1

 

Chương II. Hệ thống tập tin trong Windows……………………………………………………….. 2

    1.Tổng quan về FAT……………………………………………………………………………………………. 2

1.1. FAT12…………………………………………………………………………………………… 3

1.2. FAT16…………………………………………………………………………………………… 3

1.3. FAT32…………………………………………………………………………………………… 3

1.3.1. Tổng quan về kiến trúc FAT32…………………………………………… 3

1.3.2.Nhược Điểm của FAT32………………………………………………………. 6

2.Tổng quan về NTFS………………………………………………………………………………………….. 7

2.1.Khái niệm NTFS…………………………………………………………………………….. 7

2.2. Cơ bản về NTFS…………………………………………………………………………….. 9

2.2.1.Partition Boot Sector………………………………………………………….. 9

2.2.2.Master File Table……………………………………………………………….. 10

2.2.3.File Types – Các loại file NTFS………………………………………….. 10

2.2.4. Đặc tính của NTFS…………………………………………………………….. 12

3.So sánh giữa FAT và NTFS      

 

Xem demo

 

Tìm hiều hệ thống tập tin trong HDH Windowns

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!