Breaking News
Home / Tổng hợp các bài tập lớn / Quản lý dự án CNTT

Quản lý dự án CNTT

QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ BẢO HIỂM

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU.. 3

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN.5

 1. GIỚI THIỆU DỰ ÁN.5
 2. TỔ CHỨC DỰ ÁN.7

CHƯƠNG 2: LẬP KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN.9

 1. GIỚI THIỆU VỀ NHÂN SỰ.. 9
 2. LỊCH BIỂU CÔNG VIỆC.. 11
 3. TÀI CHÍNH.16
 4. CẤU TRÚC BẢNG CÔNG VIỆC(WBS). 19

5. QUẢN LÝ CẤU HÌNH  (CM). 22

6.QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG.. 24

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH RỦI RO.27

 1. QUÁ TRÌNH QUẢN LÝ RỦI RO TRONG KHẢO SÁT THỰC HIỆN DỰ ÁN.27
 2. LẬP BIỂU PHÂN TÍCH RỦI RO CỦA DỰ ÁN.28

CHƯƠNG 4: QUẢN LÝ – KIỂM SOÁT THỰC HIỆN DỰ ÁN.34

 1. QUY TRÌNH QUẢN LÝ.. 34
 2. CÁC MỐC KIỂM SOÁT.. 34
 3. DIỄN BIẾN QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN.. 36

CHƯƠNG 5: CÔNG CỤ HỖ TRỢ ,PHỤC VỤ DỰ ÁN.. 49

1.BẢNG CHI TIẾT TIẾN ĐỘ.. 49

2. NGUỒN LỰC CÔNG VIỆC.. 50

CHƯƠNG 6: KẾT THÚC DỰ ÁN.51

 1. GIAO DIỆN CHƯƠNG TRÌNH.. 51
 2. TỔNG KẾT DỰ ÁN.. 51

KẾT LUẬN.53

TÀI LIỆU THAM KHẢO.53

 

Download BTL