Breaking News

Đăng ký học online UML

BÀI TIỂU LUẬN MÔN: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG VỚI UML

 

Đề bài: Phân tích và thiết kế hệ thống đăng kí học online.

 

MỤC LỤC

 I. Giới thiệu chung. 1

1. Mô tả bài toán. 1

2. Xác định và phân tích các giá trị nghiệp vụ. 2

3. Xác định các yêu cầu của hệ thống. 3

II. Xác định các tác nhân của hệ thống. 4

III. Xác định các ca sử dụng của hệ thống. 5

IV. Đặc tả các ca sử dụng. 6

1. Ca sử dụng Đăng nhập hệ thống. 6

2. Ca sử dụng Đăng kí môn học. 7

3. Ca sử dụng Chọn môn học để giảng dạy. 9

4. Ca sử dụng Duy trì thông tin giảng viên. 12

5. Ca sử dụng Duy trì thông tin sinh viên. 14

6. Ca sử dụng Duy trì thông tin môn học. 16

7. Ca sử dụng Lập bản giới thiệu các môn học. 19

V. Tìm lớp. 21

1. Xác định các lớp dựa vào các khái niệm của lĩnh vực ứng dụng. 21

2. Xác định các lớp tham gia vào các ca sử dụng. 23

VI. Xây dựng biểu đồ trình tự. 26

1. Ca sử dụng Đăng nhập hệ thống. 27

2. Ca sử dụng Đăng kí môn học. 27

3. Ca sử dụng Chọn môn học để giảng dạy. 31

4. Ca sử dụng Duy trì thông tin giảng viên. 36

5. Ca sử dụng Duy trì thông tin Sinh viên. 39

6. Ca sử dụng Duy trì thông tin môn học. 42

VII. Vẽ biểu đồ lớp. 44

1. Biểu đồ lớp cho ca sử dụng Đăng kí môn học. 45

2. Biểu đồ lớp cho ca sử dụng Chọn môn học để giảng dạy. 46

3. Biểu đồ lớp cho ca sử dụng Duy trì thông tin giảng viên. 47

4. Biểu đồ lớp cho ca sử dụng Duy trì thông tin Sinh viên. 48

5. Biểu đồ lớp cho ca sử dụng Duy trì thông tin môn học. 49

6. Các lớp chính của hệ thống đăng kí môn học. 50

VIII. Xây dựng biểu đồ thành phần. 51

1. Biểu đồ thành phần cho ca sử dụng Chọn môn học để giảng dạy. 51

2. Biểu đồ thành phần cho ca sử dụng Đăng kí môn học. 52

3. Biểu đồ thành phần cho các ca sử dụng Duy trì thông tin giảng viên, sinh viên và môn học. 52

IX. Biểu đồ triển khai của hệ thống Đăng kí môn học theo tín chỉ 53

X. Thiết kế cơ sở dữ liệu. 53

1. Ánh xạ các lớp sang bảng. 53

2. Ánh xạ các liên kết 53

3. Ánh xạ mối liên quan khái quát hoá. 54

4. Cơ sở dữ liệu của hệ thống Đăng ký môn học theo tín chỉ 54

XI. Thiết kế giao diện. 57

1. Trang chủ. 57

2. Màn hình đăng nhập. 58

3. Trang đăng ký hoc phần. 58

4. Trang thống kê. 58

TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 59

 

 

 

 

Download full đăng ký học online UML

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*