Breaking News
Home / Tổng hợp các bài tập lớn / Kiến trúc máy tính / Hãy phân tích nguyên lý hoạt động của bộ nhớ RAM chuẩn SDRAM

Hãy phân tích nguyên lý hoạt động của bộ nhớ RAM chuẩn SDRAM

Hãy phân tích nguyên lý hoạt động của bộ nhớ RAM chuẩn SDRAM

Chương 1. Tổng quan về SDRAM…………………………………………………………… 1

1.1. Tổng quan về RAM……………………………………………………………………….. 1

1.1.1. Khái niệm cơ bản về RAM………………………………………………….. 1

1.1.1.1. Định nghĩa…………………………………………………………….. 1

1.1.1.2. Lịch sử phát triển của RAM……………………………………. 2

1.1.1.3. Nhiệm vụ………………………………………………………………. 4

1.1.1.4. Các thông số của RAM………………………………………….. 4

1.1.1.4.1. Dung lượng …………………………………………………. 4

1.1.1.4.2. Bus……………………………………………………………… 5

1.1.1.5. Đặc trưng ………………………………………………………………  6

1.1.2. Phân loại RAM………………………………………………………………….. 6

1.1.2.1. RAM tĩnh……………………………………………………………….. 7

1.1.2.2. RAM động…………………………………………………………….. 7

1.1.3. Hoạt động của RAM…………………………………………………………… 9

1.1.3.1. Tốc độ của bộ nhớ RAM……………………………………….. .9

1.1.3.2. Độ trễ …………………………………………………………………….. 9

1.1.3.3. Tần số làm tươi ……………………………………………………. 10

1.1.3.4. SDRAM access time …………………………………………….. 10

1.2. Tổng quan về SDRAM………………………………………………………………… 11

1.2.1. Khái niệm cơ bản về SDRAM…………………………………………… 11

1.2.1.1. Định nghĩa …………………………………………………………… 11

1.2.1.2. Lịch sử phát triển của SDRAM…………………………….. 11

1.2.2. Phân loại SDRAM ……………………………………………………………… 12

1.2.2.1. SDR SDRAM………………………………………………………. 12

1.2.2.2. DDR SDRAM………………………………………………………. 13

1.2.2.3. DDR2 SDRAM…………………………………………………….. 13

1.2.2.4. DDR3 SDRAM …………………………………………………….. 14

 

Chương 2. Nguyên lý hoạt động của SDRAM………………………………………. 14

2.1. DRAM ………………………………………………………………………… 14

2.1.1. Sơ lược về lịch sử của DRAM ………………………………………14

2.1.2. Cấu tạo……………………………………………………………………………… 15

2.1.3. Nguyên lý làm việc của DRAM…………………………………………… 16

2.1.3.1. Nguyên lý hoạt động của DRAM……………………………. 16

2.1.3.2. Chu kỳ đọc dữ liệu………………………………………………… 17

2.1.3.3. Chu kỳ ghi dữ liệu…………………………………………………. 18

2.2. Chế độ làm việc của SDRAM………………………………………………………. 18

2.2.1. Chế độ trang……………………………………………………………………  18

2.2.2. Chế độ cột tĩnh ………………………………………………………………… 19

2.2.3. Chế độ Nibble………………………………………………………………….. 19

2.2.4. Chế độ nối tiếp………………………………………………………………… 19

2.2.5. Chế độ đan xen……………………………………………………………….. 20

2.3. Các loại SDRAM …………………………………………………………………………. 21

2.3.1. SDR SDRAM…………………………………………………………………… 21

2.3.1.1. Khái quát ……………………………………………………………… 21

2.3.1.2. SDRAM tín hiệu điều khiển. ………………………………….. 22

2.3.1.3. SDRAM hoạt động……………………………………………….. 25

2.3.1.4. Lệnh tương tác…………………………………………………….. 26

2.3.2. DDR-SDRAM…………………………………………………………………… 27

2.3.2.1. Khái quát……………………………………………………………… 27

2.3.2.2. Tốc độ…………………………………………………………………. 28

2.3.2.3. Điện áp………………………………………………………………… 29

2.3.2.4. Thời gian trễ…………………………………………………………. 30

2.3.2.5. Điểm đầu cuối trở kháng ………………………………………  32

2.3.2.6. Khía cạnh hình thức bên ngoài …………………………….. 33
 

 

Download full tài liệu

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*