Breaking News
Home / Tổng hợp các bài tập lớn / Kiến trúc máy tính / KIẾN TRÚC VÀ NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC VI XỬ LÝ 32BIT CỦA INTEL

KIẾN TRÚC VÀ NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC VI XỬ LÝ 32BIT CỦA INTEL

KIẾN TRÚC VÀ NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC VI XỬ LÝ 32BIT CỦA INTEL

                                                                                                                           

               Chương 1. Tổng quan về VXL Intel                                                                 3

                                    1.1  VXL Intel 32 bit                                                                       3                   

                                 1.2  Lịch sử phát triển vi xử lý Intel                                              3         

              Chương 2. Kiến trúc IA-32 (x86)                                                                      13

                                      2.1 Khái niệm                                                                                 13

                                      2.2 Chức năng của IA-32                                                             13

               Chương 3. Kiến trúc và nguyên lý làm việc của VXL 80386                      14

                                      3.1   Đặc điểm chung của vi xử lý 80386                                  14

                                      3.2   VXL 80386 có 20 chân tín hiệu                                          17

                                      3.3   Các tín hiệu ngắt                                                                   17

                                      3.3.1  Các tín hiệu xác định chu kỳ bus                         17

                                      3.3.2  Các tín hiệu điều khiển bus                                               18

                                      3.3.3  Các tín hiệu trọng tài bus                                                 18

                                      3.4   Các thanh ghi đa năng, thanh ghi trỏ, thanh ghi cờ       19

                                      3.4.1  Các thanh ghi điều khiển                                                  20

                                      3.4.2  Các thanh ghi đoạn                                                            20

                                      3.4.3  Các thanh ghi kiểm tra và gỡ rối                                    21

                                      3.5   Tổ chức bộ nhớ của 80386                                                  22

                                      3.5.1  Tổ chức phân đoạn                                                 22

                                      3.5.2  Tổ chức phân trang                                                            22

                                      3.6   Không gian nhớ                                                                     23

                                      3.7   Chế độ thực của 80386                                                        23

                                      3.8   Chế độ bảo vệ phân đoạn                                                    24

                                      3.8.1  Các khái niệm cơ bản                                                        24

                                      3.8.2  Bảng các mô tả đoạn                                                          26

                                      3.8.3  Các mô tả và bộ chọn đoạn nhớ                                       29

                                      3.8.3.1  Các bộ mô tả đoạn                                                          29

                                      3.8.3.2  Bộ chọn đoạn                                                                    32

                                      3.8.3.3  Bảo vệ bộ nhớ                                                                   32

                                      3.8.3.4  Chế độ phân trang bộ nhớ                                             33

                                      3.8.3.4.1  Thư mục trang, bảng trang và trang                       33

                                      3.8.3.4.2  Tính địa chỉ vật lý trong chế độ trang                     34

                                      3.8.3.4.3  Vai trò của hệ điều hành trong quản lý trang        36

                                      3.9  Chế độ 8086 ảo                                                                       37

                                      3.10  Chế độ thực của 80386                                                       39

                                      3.11   Các thay đổi chính ở 80386                                              39

                                      3.12   Các thanh ghi đa năng làm con tró                                 40

                   Chương 4. Kiến trúc Pentium                                                                        43

                                     4.1 Thanh ghi (registers)                                                             43

                                  4.2  Truy nhập bộ nhớ (Accessing Memory)                               44

                                 4.3  Kiến trúc pentum pro và sau đó                                              45

Tài liệu tham khảo                                                                                                 46

 

 

Download tài liệu

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*