Breaking News
Home / Tổng hợp các bài tập lớn / Kiến trúc máy tính / NGHIÊN CỨU TÌM HIỂU VỀ THẾ HỆ VI XỬ LÝ 80486

NGHIÊN CỨU TÌM HIỂU VỀ THẾ HỆ VI XỬ LÝ 80486

NGHIÊN CỨU TÌM HIỂU VỀ THẾ HỆ VI XỬ LÝ 80486

MỤC LỤC

Chương 1.Tổng quan về các BXL của Intel và BXL i80486……………………… 5

2.1      Tổng quan về các bộ xử lý của Intel…………………………………………… 5

2.2      Tổng quan về các BXL 32bits…………………………………………………… 6

2.3       Giới thiệu về BXL i80486………………………………………………………… 8

2.4      Một vài thông số về BXL i80486…………………………………………….. 10

Chương 2. Kiến trúc và nguyên lý làm việc của BXL i80486………………….. 11

2.5      Đặc điểm chung của BXL i80486…………………………………………….. 11

2.6      Cấu trúc của BXL 80486………………………………………………………… 12

2.2.1       Pin Definitions…………………………………………………………… 12

2.2.2       Thanh ghi…………………………………………………………………. 19

2.2.3       Hệ thống nhớ…………………………………………………………….. 23

2.2.4       Bộ nhớ Cache……………………………………………………………. 24

2.2.5       Bộ nhớ Cache tính (Cache Calculstion)…………………………. 28

2.2.6       Quản lý bộ nhớ 80486………………………………………………… 30

2.2.7       Kiểm tra bộ nhớ Cache……………………………………………….. 31

2.2.8       Bo mạch chủ và bus…………………………………………………… 33

2.2.9       Đơn vị quản lý bộ nhớ………………………………………………… 34

2.2.10  Chức năng của MMU…………………………………………………. 34

2.7      Pipelining……………………………………………………………………………… 35

2.8      Công tác chuyển đổi………………………………………………………………. 37

2.9      Đường đẫn của BXL i80486……………………………………………………. 38

2.10 Hoạt động của BXL i80486…………………………………………………….. 38

2.6.1       Chế độ thực………………………………………………………………. 39

2.6.2       Chế độ bảo vệ……………………………………………………………. 39

2.6.3       Chế độ ảo…………………………………………………………………. 39

2.11 Các tính năng của BXL i80486………………………………………………… 39

Chương 3. Các thế hệ của BXL i80486………………………………………………… 42

3.1      BXL i80486DX…………………………………………………………………….. 42

3.2      BXL i80486SL……………………………………………………………………… 44

3.3      BXL i80486SX……………………………………………………………………… 45

3.4      BXL i80486DX2/Overdrive……………………………………………………. 47

3.5      BXL i80486DX4…………………………………………………………………… 49

Tài liệu tham khảo……………………………………………………………………………. 53

<p style=”text-align: center;”>Download full tài liệu </p>

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*