Breaking News
Home / Phân tích thiết kế hệ thống / Phân tích hệ thống quản lý bán hàng

Phân tích hệ thống quản lý bán hàng

Phân tích hệ thống quản lý bán hàng

Giới thiệu chung………………………………………………………………………………………..    1         

1. Giới thiệu hệ thống cửa hàng…………………………………………………………………..    2         

….. 1.1 Hệ thống hiện hành…………………………………………………………………………    2

1.2 Hệ thống tương lai…………………………………………………………………………..    2

2. Phân tích……………………………………………………………………………………………….    3         

2.1 Phát hiện thực thể …………………………………………………………………………..    5

2.2 Mô hình ERD………………………………………………………………………………….    6

2.3 Mô tả chi tiết thực thể……………………………………………………………………..    6

2.4 Chuyển mô hình ERD sang mô hình quan hệ……………………………………..    9

2.5 Phát hiện các ràng buộc…………………………………………………………………..    9

2.6Mô hình DFD…………………………………………………………………………………..    10

2.7Mô tả ô xử lý, kho dữ liệu…………………………………………………………………    16

2.8Mô hình FlowChart………………………………………………………………………….    23

3. Thiết kế giao diện…………………………………………………………………………………..    37

3.1 Chức năng Login…………………………………………………………………………….    37

3.2 Chức năng view………………………………………………………………………………    38

3.3 Chức năng edit……………………………………………………………………………….    39

3.4 Chức năng search……………………………………………………………………………    41

3.5 Tạo Report…………………………………………………………………………………….    42

3.6 Menu File……………………………………………………………………………………….    43

3.7 Menu Help……………………………………………………………………………………..    43

3.8 Chức năng Logout…………………………………………………………………………..    44

3.9 Đăng nhập với quyền user………………………………………………………………..    44

3.10 Ràng buộc trong form……………………………………………………………………    45

4. Ưu và khuyết điểm…………………………………………………………………………………    47

4.1 Ưu điểm…………………………………………………………………………………………    47

4.2 Khuyết điểm…………………………………………………………………………………..    47

5. Cấu hình và phần mềm làm đồ án…………………………………………………………….    48

5.1 Cấu hình………………………………………………………………………………………..    48

5.2 Phần mềm………………………………………………………………………………………    48

6. Phân công……………………………………………………………………………………………..    49

Lời cảm ơn………………………………………………………………………………………………..    50

 

Xem Demo

 

 

 

Download phân tích hệ thống quản lý bán hàng

About admin