Breaking News
Home / Phân tích thiết kế hệ thống / Phân tích thiết kế hệ thống quản lý kho

Phân tích thiết kế hệ thống quản lý kho

Lời mở đầu.. 4

Chương 1 : Khảo sát và đặt bài toán.. 6

1.Yêu cầu chung bài toán quản lý. 6

2.Yêu cầu cụ thể của bài toán. 6

2.1.Quản trị hệ thống. 6

2.2.Quản lý sản phẩm.. 6

2.3.Quản lý kho. 6

2.4.Quản lý khách hàng. 7

2.5.Báo cáo thống kê. 7

Chương 2 : Lựa chọn công nghệ và công cụ lập trình.. 8

1.Giới thiệu chung về hệ quản trị cơ sở dữ liệu và SQL Server 2000. 8

1.1. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là gì?. 8

1.2. Giới thiệu chung về SQL Server 2000. 8

1.2.1. Các thành phần của SQL Server 2000. 10

1.2.2. Các đối tượng cơ sở dữ liệu. 11

1.2.3. Giới thiệu một số đối tượng cơ sở dữ liệu SQL Server. 13

1.2.4. Kiểu dữ liệu – Data Type. 15

2. Giới thiệu về Visual Studio 2005. 15

2.1.Tổng quan về DOTNET.. 15

2.1.1.Lịch sử và tầm quan trọng của Visual Studio 2005. 15

2.1.2.Lý do sử dụng công nghệ này. 15

2.2.Môi trường DOTNET.. 15

2.3.Ngôn ngữ Visual Basic.NET.. 15

2.4.ADO.NET.. 16

2.4.1.Giới thiệu chung. 16

2.4.2.So sánh với phiên bản ADO.. 16

2.4.3.Kiến trúc ADO.NET.. 18

2.4.4. Sử dụng ADO.NET trong Visual Basic.NET.. 19

Chương 3 : Phân tích thiết kế hệ thống. 20

1.Phân tích các chức năng. 20

1.1.Quản trị hệ thống. 20

1.2.Quản lý sản phẩm.. 20

1.3.Quản lý kho. 21

1.4.Quản lý khách hàng. 21

1.5.Báo cáo thống kê. 21

2.Sơ đồ phân rã chức năng. 21

3.Sơ đồ luồng dữ liệu. 22

4.Thiết kế cơ sở dữ liệu. 22

Chương 4 : Cài đặt và chạy chương trình.. 23

1.Cài đặt 23

1.1.Môi trường chạy chương trình. 23

1.2.Thiết lập cơ sở dữ liệu. 23

1.2.1.Tạo cơ sở dữ liệu. 23

1.2.2.Restore Databases. 24

2.Một số giao diện chương trình. 24

2.1.Thiết lập cấu hình kết nối cơ sở dữ liệu. 25

2.2.Giao diện đăng nhập. 25

2.3.Giao diện chính chương trình. 26

2.3.1.Quản trị hệ thống. 26

2.3.2.Quản lý sản phẩm. 27

2.3.3.Quản lý kho. 28

2.3.4.Quản lý khách hàng. 29

2.3.5.Báo cáo thống kê. 30

Kết luận.. 30

Tài liệu tham khảo. 31

 

Download quản lý kho

About admin