Breaking News
Home / Phân tích thiết kế hệ thống / Phân tích thiết kế quản lý cửa hàng bách hóa

Phân tích thiết kế quản lý cửa hàng bách hóa

                   Mục lục

Phần 1        Khảo sát hệ thống……………………………………………………… 2

          1.1  Mô tả………………………………………………………………………….. 2

          1.2  Vấn đề………………………………………………………………………… 3

          1.3  Phạm vi………………………………………………………………………. 3

          1.4  Các mẫu mô tả chứng từ………………………………………………. 3

Phần 2        Phân tích hệ thống…………………………………………………….. 7

          2.1 Yêu cầu chức năng……………………………………………………….. 7

          2.2 Phát hiện thực thể…………………………………………………………. 8

          2.3 Xây dựng mô hình thực thể ERD…………………………………. 11

          2.4 Mô tả chi tiết các quan hệ……………………………………………. 13

Phần 3        Thiết kế giao diện…………………………………………………….. 33

          3.1 Mô tả các menu chính của giao diện…………………………….. 33

          3.2 Mô tả các form…………………………………………………………… 35

Phần 4        Giải thuật xử lí ô……………………………………………………… 51

          4.1 Form quản lí nhà cung cấp………………………………………….. 51

          4.2 Form quản lí nhân viên……………………………………………….. 57

          4.3 Form quản lí mặt hàng……………………………………………….. 63

          4.4 Form quản lí phiếu nhập hàng…………………………………….. 68

          4.5 Form quản lí xuất hàng………………………………………………. 74

          4.6 Form quản lí báo cáo nhập-xuất tồn…………………………….. 78

          4.7 Form quản lí hóa đơn…………………………………………………. 83

          4.8 Form quản lí đơn đặt hàng………………………………………….. 89

          4.9 Form quản lí………………………………………………………………. 95

Phần 5        Tổng kết…………………………………………………………………. 97

          5.1 Đánh giá ưu khuyết điểm…………………………………………….. 97

                          5.2 Bảng phân công công việc…………………………………………… 98

 

Download quản lý cửa hàng bách hóa

About admin