Breaking News
Home / Share code các môn lập trình / Quản lý học sinh Tiểu Học C#

Quản lý học sinh Tiểu Học C#

Quản lý học sinh Tiểu Học C#

Giới thiệu:
Trường tiểu học Trưng trắc quận 11 là một trường điểm của quận với gần 50 lớp học và khỏang 1.800 học sinh mỗi năm học.

Việc quản lý lý lịch, điểm họp tập học sinh và giáo viên đều dựa vào sổ sách nên việc tra cứu, tìm kiếm rất mất thời gian và dễ sảy ra sai sót. Mỗi giáo viên phải tự lưu trữ và quản lý điểm học tập của học sinh lớp mình quản lý. Đến cuối học kỳ và năm học, giáo viên phải tổng kết điểm và đánh giá học lực của học sinh dựa vào số liệu điểm của cả học kỳ/năm học trong sổ sách.

File backup trong thư mục db. Bạn restore file đó vào SQL Server 2000 với tên database là: qlhs.

Download code c#

About admin