Breaking News
Home / Tổng hợp các bài tập lớn / Slide Kết thúc dự án CNTT – Tìm hiểu mô hình CMM

Slide Kết thúc dự án CNTT – Tìm hiểu mô hình CMM

Kết thúc dự án
Tổng quan
Thống kê lại dữ liệu và Rà soát
Giải thể/kết thúc
Tìm hiểu mô hình CMM

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*