Breaking News
Home / Tag Archives: 28

Tag Archives: 28

QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ BẢO HIỂM

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU.. 3

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN.5

 1. GIỚI THIỆU DỰ ÁN.5
 2. TỔ CHỨC DỰ ÁN.7

CHƯƠNG 2: LẬP KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN.9

 1. GIỚI THIỆU VỀ NHÂN SỰ.. 9
 2. LỊCH BIỂU CÔNG VIỆC.. 11
 3. TÀI CHÍNH.16
 4. CẤU TRÚC BẢNG CÔNG VIỆC(WBS). 19

5. QUẢN LÝ CẤU HÌNH  (CM). 22

6.QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG.. 24

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH RỦI RO.27

 1. QUÁ TRÌNH QUẢN LÝ RỦI RO TRONG KHẢO SÁT THỰC HIỆN DỰ ÁN.27
 2. LẬP BIỂU PHÂN TÍCH RỦI RO CỦA DỰ ÁN.28

CHƯƠNG 4: QUẢN LÝ – KIỂM SOÁT THỰC HIỆN DỰ ÁN.34

 1. QUY TRÌNH QUẢN LÝ.. 34
 2. CÁC MỐC KIỂM SOÁT.. 34
 3. DIỄN BIẾN QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN.. 36

CHƯƠNG 5: CÔNG CỤ HỖ TRỢ ,PHỤC VỤ DỰ ÁN.. 49

1.BẢNG CHI TIẾT TIẾN ĐỘ.. 49

2. NGUỒN LỰC CÔNG VIỆC.. 50

CHƯƠNG 6: KẾT THÚC DỰ ÁN.51

 1. GIAO DIỆN CHƯƠNG TRÌNH.. 51
 2. TỔNG KẾT DỰ ÁN.. 51

KẾT LUẬN.53

TÀI LIỆU THAM KHẢO.53

 

Download BTL

NGHIÊN CỨU TÌM HIỂU VỀ THẾ HỆ VI XỬ LÝ 80486

NGHIÊN CỨU TÌM HIỂU VỀ THẾ HỆ VI XỬ LÝ 80486

MỤC LỤC

Chương 1.Tổng quan về các BXL của Intel và BXL i80486……………………… 5

2.1      Tổng quan về các bộ xử lý của Intel…………………………………………… 5

2.2      Tổng quan về các BXL 32bits…………………………………………………… 6

2.3       Giới thiệu về BXL i80486………………………………………………………… 8

2.4      Một vài thông số về BXL i80486…………………………………………….. 10

Chương 2. Kiến trúc và nguyên lý làm việc của BXL i80486………………….. 11

2.5      Đặc điểm chung của BXL i80486…………………………………………….. 11

2.6      Cấu trúc của BXL 80486………………………………………………………… 12

2.2.1       Pin Definitions…………………………………………………………… 12

2.2.2       Thanh ghi…………………………………………………………………. 19

2.2.3       Hệ thống nhớ…………………………………………………………….. 23

2.2.4       Bộ nhớ Cache……………………………………………………………. 24

2.2.5       Bộ nhớ Cache tính (Cache Calculstion)…………………………. 28

2.2.6       Quản lý bộ nhớ 80486………………………………………………… 30

2.2.7       Kiểm tra bộ nhớ Cache……………………………………………….. 31

2.2.8       Bo mạch chủ và bus…………………………………………………… 33

2.2.9       Đơn vị quản lý bộ nhớ………………………………………………… 34

2.2.10  Chức năng của MMU…………………………………………………. 34

2.7      Pipelining……………………………………………………………………………… 35

2.8      Công tác chuyển đổi………………………………………………………………. 37

2.9      Đường đẫn của BXL i80486……………………………………………………. 38

2.10 Hoạt động của BXL i80486…………………………………………………….. 38

2.6.1       Chế độ thực………………………………………………………………. 39

2.6.2       Chế độ bảo vệ……………………………………………………………. 39

2.6.3       Chế độ ảo…………………………………………………………………. 39

2.11 Các tính năng của BXL i80486………………………………………………… 39

Chương 3. Các thế hệ của BXL i80486………………………………………………… 42

3.1      BXL i80486DX…………………………………………………………………….. 42

3.2      BXL i80486SL……………………………………………………………………… 44

3.3      BXL i80486SX……………………………………………………………………… 45

3.4      BXL i80486DX2/Overdrive……………………………………………………. 47

3.5      BXL i80486DX4…………………………………………………………………… 49

Tài liệu tham khảo……………………………………………………………………………. 53

<p style=”text-align: center;”>Download full tài liệu </p>

KIẾN TRÚC PCI BUS

KIẾN TRÚC PCI BUS

1. Giới thiệu tổng quan bus. 3

1.1  Bus   3

1.2  Phân loại bus. 3

1.3 Mô hình hệ thống bus. 3

2. Sự xuất hiện PCI bus. 5

2.1 Khái niệm.. 6

2.2Lịch sư phát triển của PCI 9

Các kiểu bus PCI 10

3.  Các đặc tính, thông số PCI bus. 12

3.1 Các thông số của PCI được sử dụng trong các máy tính cá nhân bình thường. 12

3.2 Kích thước vật lí thẻ PCI 12

3.2.1Đầy đủ kích thước thẻ. 12

3.2.2 Thẻ backplate. 13

3.2.3 Một nửa chiều dài mở rộng thẻ (de-facto tiêu chuẩn) 13

3.2.4 Hồ sơ thấp (một nửa chiều cao) thẻ. 13

3.3 Thẻ điện áp và keying. 13

3.4 Kết nối pinout 14

3.5 Mini PCI 20

Mini PCI 20

Các chi tiết kỹ thuật của Mini PCI 21

PC/104-Plus và PCI-104. 22

Các vật lý các biến thể khác. 22

3.6 Các khái niệm.. 23

3.6.1 Burst Transfer 23

3.6.2 Initiator – Target 23

3.6.3 Single and multifunction device. 24

3.2.4 PCI bus clock. 26

3.6.5 Address phase. 26

3.6.6 Claiming transaction. 28

3.6.7 Data phase. 28

3.6.8 Transaction Duration. 29

3.6.9 Return of bus to idle state. 29

3.6. 10 Response to illegal behavior 30

4. hướng  phát triển. 31

 

Download full tài liệu

Phân tích thiết kế hệ thống quản lý vé xe

MỤC LỤC

MỤC LỤC.. 1

Chương 1    ĐẶC TẢ.. 4

Chương 2    HỆ THỐNG CÁC  YÊU CẦU.. 5

2.1    DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU NGHIỆP VỤ.. 5

2.1.1   Danh sách các yêu cầu. 5

2.1.2   Danh sách các biểu mẫu và qui định. 5

2.2    DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU TIẾN HÓA.. 8

2.3    DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU HIỆU QUẢ.. 9

2.4    DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU TIỆN DỤNG.. 9

2.5    DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU TƯƠNG THÍCH.. 10

2.6    DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU  BẢO MẬT.. 10

2.7    DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU AN TOÀN.. 11

2.8    DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU  CÔNG NGHỆ.. 11

Chương 3    MÔ HÌNH HÓA.. 12

3.1    SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU NHẬN LỊCH CHUYẾN ĐI: 12

3.2    SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU BÁN VÉ: 13

3.3    SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU GHI NHẬN ĐẶT VÉ: 14

3.4    SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU TRA CỨU CHUYẾN ĐI: 15

3.5    SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU LẬP BÁO CÁO THÁNG: 16

3.5.1   SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU LẬP BÁO CÁO DOANH THU BÁN VÉ CÁC TUYẾN ĐI: 16

3.5.2   SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU LẬP BÁO CÁO DOANH THU NĂM: 17

3.6    SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU THAY ĐỔI QUY ĐỊNH: 18

3.6.1   SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU THAY ĐỔI QUY ĐỊNH 1: 18

3.6.2   SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU THAY ĐỔI QUY ĐỊNH 2: 19

3.6.3   SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU THAY ĐỔI QUY ĐỊNH 3: 20

chương 4 THIẾT KẾ DỮ LIỆU.. 21

4.1 Xét yêu cầu phần mềm “Nhận lịch Chuyến đi”. 21

4.1.1   Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn. 21

4.1.1.1   Biểu mẫu liên quan: BM1. 21

4.1.2   Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa. 22

4.2    Xét yêu cầu phần mềm “Bán vé”. 24

4.2.1   Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn. 24

4.2.2   Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa: 26

4.3    Xét yêu cầu phần mềm “Ghi nhận đặt vé”. 28

4.3.1   Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn. 28

4.3.2   Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa: 30

4.4    Xét yêu cầu phần mềm “Tra cứu Chuyến đi”. 33

4.4.1   Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn. 33

4.4.2   Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa:Xét yêu cầu phần mềm “Lập báo cáo tháng”. 36

4.5    Xét yêu cầu “Lập báo cáo doanh thu bán vé các Chuyến đi”. 36

4.5.1   Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn. 36

4.5.2   Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn. 39

4.6    Xét yêu cầu “Lập báo cáo doanh thu năm”. 39

4.6.1   Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn. 39

4.6.2   Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa: 42

CHƯƠNG 5   THIẾT KẾ GIAO DIỆN.. 43

5.1    Màn hình giao diện “Nhận lịch Chuyến đi”. 43

5.1.1  Màn hình với tính đúng đắn. 43

5.2    Màn hình giao diện “Bán vé Chuyến đi”. 44

5.2.1   Màn hình giao diện với tính đúng đắn. 44

5.2.2   Màn hình cuối cùng. 45

5.3    Màn hình giao diện “Ghi nhận đặt vé”. 45

5.3.1   Màn hình giao diện với tính đúng đắn. 45

5.3.2   Màn hình cuối cùng. 46

5.4    Màn hình giao diện “Tra cứu Chuyến đi”. 46

5.4.1   Màn hình giao diện với tính đúng đắn. 46

5.4.2   Màn hình cuối cùng. 47

5.5    Màn hình giao diện “Lập báo cáo tháng”. 47

5.5.1   Màn hình giao diện với tính đúng đắn. 47

5.5.2   Màn hình cuối cùng. 47

5.6    Màn hình giao diện “Lập báo cáo năm”. 48

5.6.1   Màn hình giao diện với tính đúng đắn. 48

5.6.2   Màn hình cuối cùng. 48

5.7    Màn hình giao diện “Thay đổi quy định 1”. 48

5.8    Màn hình giao diện “Thay đổi quy định 2”. 49

5.9    Màn hình giao diện “Thay đổi quy định 3”. 49

5.10  Màn hình giao diện “Quản Lý Chuyến đi”. 50

5.10.1   Màn hình giao diện với tính đúng đắn. 50

5.10.1.1   Thêm Chuyến đi 50

5.10.2   Màn hình cuối cùng. 51

5.11  Màn hình giao diện “Quản Lý Tuyến Đi”. 52

5.11.1   Màn hình giao diện với tính đúng đắn. 52

5.11.2   Màn hình cuối cùng. 53

5.12  Màn hình giao diện “Quản Lý Bến xe”. 53

5.12.1   Màn hình giao diện với tính đúng đắn. 53

5.12.2   Màn hình cuối cùng. 54

CHƯƠNG 6   THIẾT KẾ XỬ LÝ.. 55

6.1    Màn hình “Nhận lịch Chuyến đi”. 55

6.2    Màn hình “Bán vé Chuyến đi”. 56

6.3    Màn hình Đặt vé Chuyến đi 57

6.4    Màn hình “Tra cứu Chuyến đi”. 59

6.5    Màn hình “Báo cáo tháng”. 60

6.6    Màn hình “Báo cáo năm”. 60

6.7    Màn hình “Thay đổi quy định 1”. 61

6.8    Màn hình “Thay Đổi Quy Định 2”. 62

6.9    Màn hình “Thay Đổi Quy Định 3”. 62

6.10  Màn hình “Thêm Bến xe”. 63

6.11  Màn hình  “Thêm Tuyến Đi”. 63

6.12  Màn hình “Quản Lý Bến xe”. 64

6.13  Màn hình “Quản Lý Tuyến Đi”. 65

6.14  Màn hình “Quản Lý Chuyến đi”. 65

 

Download quản lý vé xe