Breaking News
Home / Tag Archives: Bài tập lớn mạng máy tính

Tag Archives: Bài tập lớn mạng máy tính

Bài tập lớn mạng máy tính: Xây dựng hệ thống mạng máy tính

Bài tập lớn mạng máy tính: Xây dựng hệ thống mạng máy tính

btl mạng máy tính

Chương I: Khái quát mạng máy tính………………………………………………………………….. 2

Chương II : Phân loại mạng máy tính………………………………………………………………… 3

Chương III : Chia subnet và thiết kế hệ thống mạng…………………………………………. 7

1.Yêu cầu của mạng thiết kế…………………………………………………………………….. 7

2.Chia subnet để cung cấp cho hệ thống…………………………………………………… 8

3.Khảo sát vị trí lắp đặt và các yêu cầu……………………………………………………. 14

4.Thuận lợi và khó khăn trong khi tiến hành lắp đặt………………………………… 15

5.Lựa chọn giải pháp thiết kế…………………………………………………………………… 15

6.Các phần mềm………………………………………………………………………………………. 17

7.Phần cứng……………………………………………………………………………………………… 18

8.Chi phí thiết kế thi công………………………………………………………………………… 20

9.Tổng hạch toán các thiết bị phần mềm và phần cứng…………………………….. 21

Chương  IV : Tạo tài khoản người dùng trong Windows Server………………………. 22

 

Download BTL Xây dựng hệ thống mạng máy tính