Breaking News
Home / Tag Archives: DVD

Tag Archives: DVD

Nghiên cứu về thiết bị lưu trữ dữ liệu theo nguyên lý quang học

Nghiên cứu về thiết bị lưu trữ dữ liệu theo nguyên lý quang học

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU.. 1

Chương 1.ĐĨA QUANG. 2

1.1. Lịch sử phát triển. 2

1.2.Định nghĩa thiết bị lưu trữ, quang học và các loại thiết lưu trữ dữ liệu cơ bản. 2

1.2.1.Các khái niệm cơ bản. 2

1.2.2. Ưu và Nhược điểm. 3

1.3.Tìm hiểu chung về đĩa quang. 4

1.3.1.Đĩa quang. 4

1.3.2.Phân loại và thông số kỹ thuật đĩa quang. 5

1.3.3.Nguyên lí hoạt động. 6

1.3.3.1.Đọc dữ liệu……………………………………………………………………………..6

1.3.3.2.Ghi dữ liệu……………………………………………………………………………..7

1.3.4.Ghi Đĩa. 9

1.3.4.1. Sản xuất cônghiệp. 9

1.3.4.2. Ghi đĩa trên các máy tính. 9

1.4.Tìm hiểu một số thiết bị lưu trữ quang hoc. 11

1.4.1.CD – Dựa trên Công nghệ quang học. 11

1.4.2.DVD. 17

1.4.3.Đĩa Bluray. 27

1.4.4.HD-DVD. 30

1.4.5.Đĩa Lazer 33

1.5.Một số ứng dụng công nghệ cao của thiết bị lưu trữ theo nguyên lý quang học. 34

1.6.Kết luận. 35

1.7.Danh mục các tài liệu tham khảo. 37

<p style=”text-align: center;”>Download full tài liệu </p>