Breaking News
Home / Tag Archives: SQL

Tag Archives: SQL

Bài Tập Lớn Môn XML – Quản lý siêu thị bán lẻ XML

Quản lý siêu thị bán lẻ sử dụng ngôn ngữ XML để lưu trữ và truyền dữ liệu. Bài làm đầy đủ chức năng quản lý nghiệp vụ bán hàng của siêu thị.

Một số hình ảnh minh họa
Ở đây bạn phải đăng nhập vs tài khoản admin và pass admin, các bạn có thể xem dữ liệu được lưu trữ bên trong file xml bên trong debug.
Bên SQL bạn sử dụng csdl mà mình đính kèm bên trong file. Bên trong mình có báo cáo đầy đủ và các form nghiệp vui các bạn có thể tham khảo tại link Bài tập lớn – đồ án: Bài tập lớn môn xml

XD phần mềm Quản lý hệ thống bán hàng trong siêu thị bán lẻ

XD phần mềm Quản lý hệ thống bán hàng trong siêu thị bán lẻ

Mục Lục

LỜI NÓI ĐẦU.. 5

PHẦN 1 : BÀI TẬP BẮT BUỘC…………………………………………………………….6

Bài 2: Các đối tượng trong cơ sở dữ liệu……………………………………………………..6

Bài 3: Các ràng buộc toàn vẹn dữ liệu………………………………………………………14

Bài 4: Lập trình với cơ sở dữ liệu……………………………………………………………18

Bài 5: Thủ tục nội tại………………………………………………………………………..23

Bài 6: Hàm do người dùng định nghĩa………………………………………………………27

Bài 7: Trigger………………………………………………………………………………..29

PHẦN 2 : XÂY DỰNG PHẦN MỀM  LÝ BÁN HÀNG TRONG SIÊU THỊ BÁN LẺ. 34

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG.. 34

I.   Lý do chọn đề tài: 34

II.  Mô tả bài toán: 34

1.  Chức năng: …34

2.  Người dùng: …34

3.  Phát biểu bài toán: …34

4.  Chức năng quản lý: …35

III.  Mục tiêu hệ thống: 39

IV.  Ràng buộc hệ thống: 39

1.  Ràng buộc quản lý hệ thống của người dùng: ..39

2.  Ràng buộc nhân lực và thời gian: .39

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH YÊU CẦU VÀ HƯỚNG ĐI. 40

I.  Chức năng chính của hệ thống: 40

II. Yêu cầu phi chức năng: 40

III. Yêu cầu bảo mật: 40

IV. Yêu cầu cụ thể hệ thống: 40

1.  Yêu cầu quản lý: .39

2.  Yêu cầu lập báo cáo: .40

3.  Yêu cầu thống kê: .40

4.  Yêu cầu tra cứu: .40

V.  Môi trường thực hiện: 40

VI. Các biểu mẫu: 41

CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG.. 43

I.   Các tác nhân (Các Actor tác động vào hệ thống). 43

II.  Mô tả thiết kế các quy trình nghiệp vụ: 44

III. Mô tả chi tiết các lớp đối tượng: 45

CHƯƠNG IV: CÁC CÂU LỆNH TRUY XUẤT DỮ LIỆU.. 47

I.Code quản lý siêu thị bán lẻ………………………………………………………………..47

II.Xây dựng các view………………………………………………………………………..51

1.Doanh thu……………………………………………………………………………..51

2.Nhập hàng…………………………………………………………………………….52

3.Tồn kho……………………………………………………………………………….52

III.Mô tả các Stored Procedures…………………………………………………………….53

1.Kiểm  tra đăng nhập…………………………………………………………………..53

2. Xóa mặt hàng…………………………………………………………………………53

3. Xóa đặt hàng…………………………………………………………………………53

4. Thêm và bổ sung Mặt Hàng………………………………………………………….54

5. Thêm và sửa Nhà Cung Cấp…………………………………………………………54

6.Thêm và sửa Đặt Hàng……………………………………………………………….55

7. Thêm và sửa Nhân Viên……………………………………………………………..56

8.Thêm và sửa Khách Hàng…………………………………………………………….56

9.Liệt kê Nhân Viên…………………………………………………………………….57

10.Liệt kê Mặt Hàng……………………………………………………………………57

11.Liệt kê Đặt Hàng…………………………………………………………………….57

12.Liệt kê Khách Hàng…………………………………………………………………57

13.Liệt kê Nhà Cung Cấp……………………………………………………………….57

IV.Tạo các hàm Function……………………………………………………………………58

1.Tạo function khách hàng thân thiện…………………………………………………..58

2.Tạo hàm function lọc danh sách khách hàng…………………………………………58

3. Tạo hàm function lọc danh sách mặt hàng……………………………………………59

4.Taọ hàm function khuyến mại mặt hàng………………………………………………59

KẾT LUẬN.. 60

Download XD phần mềm Quản lý hệ thống bán hàng trong siêu thị bán lẻ

Download database sql XD phần mềm Quản lý hệ thống bán hàng trong siêu thị bán lẻ

 

Phân tích hệ thống quản lí thẻ sinh viên của thư viện

Phân tích hệ thống quản lí thẻ sinh viên của thư viện

I. Đặt vấn đề:

 

  1. 1.     Mô tả hiện trạng bài toán:

Bất cứ một sinh viên nào khi bước qua cánh cổng của nhà trường đều phải có thẻ sinh viên. Thẻ sinh viên có vai trò rất quan trọng đối với cả sinh viên và nhà trường . Nó như “chứng minh thư” của mỗi “công dân” trong nhà trường

Tại thư viện khi quản lý hồ sơ sinh viên vẫn sử dụng phương pháp thủ công là chủ yếu, khối lượng hồ sơ quản lý sinh viên là rất lớn

Việc cập nhật hồ sơ, tìm kiếm thông tin của một sinh viên nào đó là rất khó khăn, mất nhiều thời gian và không cho được thông tin chính xác nhất và mới nhất về sinh viên đó

Số giấy tờ bổ sung hàng năm trong hồ sơ của mỗi sinh viên cũng rất lớn

Các báo cáo tổng hợp tình hình sinh viên rất chậm so với thời gian quy định. Thêm nữa là các báo cáo này là không chính xác (thông tin này không phải là thông tin mới nhất) không đầy đủ và đã ảnh hưởng nhiều đến chất lượng báo cáo

Việc làm báo cáo thống kê theo yêu cầu mang tính điều tra thì càng gặp khó khăn hơn rất nhiều và thường không thoả mãn được yêu cầu đặt ra bởi thông tin thiếu chất lượng thời sự

Hầu như không thể theo dõi tình hình sinh viên của các lớp, các ngành, các khoa

 

Xem demo

Download phân tích hệ thống quản lí thẻ sinh viên của thư viện